Skip to content

سازمان دانا

سازمان دانا به ثبت دانش، کسب و استخراج دانش، بازیابی و ارزیابی دانش کارکنان هر سازمان می پردازد. سیستم مدیریت دانش شرکت رایکام با توجه به قابلیت‎های فراوانش می ‎تواند برای نگهداری گنجینه اطلاعات و دانش‎های موجود در سازمان ها و مؤسسات دانش محور و پیشرو، بسیار سودمند باشد.

سرمایه نامشهود ولی باارزش

با کمک سازمان دانا، بسیاری از اطلاعات تبدیل به دانش می شوند و با تبدیل سرمایه های نامشهود به دانش های باارزش سازمانی، از بروز خطاهای تکراری فردی جلوگیری می کند.

یافتن افرد متخصص و مجرب

از مزایای سازمان دانا، بهره گیری از افراد متخصص و مجرب در حوزه های دانشی مختلف است که با استفاده از گردش تاییدات دانش، دسترسی به دانش سازمان را در هر زمان و مکان امکان پذیر می سازند.

افزایش بهره وری

کاهش زمان یادگیری در سازمان امری است که با بهره گیری از سازمان دانا، به سادگی امکان پذیر است و در واقع منجر به افزایش بهره وری می گردد.

برگشت به بالا